Regulamin serwisu www.poczytajmi.pl

Szanowni Państwo, prezentujemy Państwu Regulamin Korzystania z Serwisu Internetowego, który znajduje się pod adresem domenowym http://poczytajmi.pl/ zwany dalej „Regulaminem”. Regulamin przybliży Państwu zasady działania naszego Serwisu internetowego. Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu Cywilnego oraz Ogólne Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gorąco zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Przedmiotem działalności Serwisu Internetowego jest udostępnianie na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której Użytkownik ma możliwość bezpłatnie, w formie darowizny przekazać własne książki Właścicielowi Serwisu lub wybranym przez Właściciela Serwisu czytelniom/ organizacjom non – profit.

2. Regulamin rozpoczynamy od wyjaśnienia określonych pojęć, które mogą się w nim pojawić. Pojęcia te należy rozumieć w następujący sposób:

a) Administrator danych osobowych - organ, jednostka organizacyjna, podmiot lub osoba, decydujący o celach i środkach przetwarzania danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b) Adres mailowy – adres poczty elektronicznej Serwisu Internetowego tj. info@poczytajmi.pl
c) Powiadomienie - wiadomość elektroniczna przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika wprowadzony w toku wypełniania Formularza Zamówienia Darmowego Kuriera, zawierająca określoną informację
d) Serwis Internetowy – serwis internetowy znajdujący się pod adresem domenowym http://poczytajmi.pl/ świadczący określone usługi na rzecz Użytkowników.
e) Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu Internetowego.
f) Właściciel Serwisu/Poczytajmi.pl – podmiot prowadzący Serwis Internetowy tj. POCZYTAJMI, ul. Górna Droga 12/117, 02-495 Warszawa, REGON:383280729, NIP:5223050351
g) Darowizna Książkowa – darowizna w postaci książek, przekazywana przez Użytkownika w ramach bezpłatnej przesyłki kurierskiej bądź bezpłatnej przesyłki paczkomatowej, na podstawie której Użytkownik przenosi własność książek na rzecz Właściciela Serwisu.

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych w wyniku korzystania z Serwisu Internetowego jest Właściciel Serwisu.

4. Aby korzystać z Serwisu Internetowego i usług niezbędne są urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, co jest niezbędne do prawidłowego złożenia Zamówienia, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), włączona obsługa plików cookies.

5. W załączniku nr. 1 do niniejszego Regulaminu została dla Użytkownika udostępniona Polityka Prywatności, w której Użytkownik może znaleźć informację między innymi na temat ochrony danych osobowych stosowanej przez Właściciela Serwisu.

§2 DOKONANIE DAROWIZNY

1. Serwis internetowy poczytajmi.pl jest serwisem świadczącym usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której Użytkownik ma możliwość zamówienia bezpłatnej przesyłki kurierskiej lub bezpłatnej przesyłki paczkomatowej oraz w formie Darowizny Książkowej przekazać własne książki Właścicielowi Serwisu.
2. Poczytajmi.pl zastrzega, że wartość przekazywanych przez Użytkownika darowizn na rzecz Właściciela Serwisu, dokonywanych w formie Darowizn Książkowych, nie może przekroczyć kwoty 4800 zł w okresie pięciu lat od pierwszej dokonanej przez Użytkownika darowizny na rzecz Właściciela Serwisu w formie Darowizny Książkowej.
3. Poczytajmi.pl zastrzega możliwość dokonania sprzedaży części książek przekazanych przez Użytkownika na rzecz Właściciela Serwisu w formie Darowizn Książkowych, a przychód powstały w wyniku tej sprzedaży stanowić będzie przychód Poczytajmi.pl wspierający funkcjonowanie przedsiębiorstwa. O tym jaka część Darowizny Książkowej zostanie sprzedana, decyduję Użytkownik, wypełniając na stronie www.poczytajmi.pl formularrz zamówienia darmowego odbioru książek.
4. Poczytajmi.pl zastrzega możliwość poddania recyklingowi książek przekazanych przez Użytkownika na rzecz Właściciela Serwisu w formie Darowizn Książkowych, które w ocenie Właściciela Serwisu, nie będą nadawać się do dalszego użytkowania ze względu na ich stan oraz wiek (znaczne zniszczenia, zabrudzenia, zdezaktualizowana wiedza). Recykling książek będzie odbywał się za pomocą wybranego przez Właściciela Serwisu, zewnętrznego przedsiębiorstwa przetwórstwa odpadów. Uzyskane w ten sposób dochody, będą stanowić przychód Poczytajmi.pl wspierający rozwój przedsiębiorstwa.
5. Książki otrzymane przez Właściciela Serwisu od Użytkownika w formie Darowizny Książkowej w ilości pomniejszonej o książki przeznaczone na sprzedaż oraz książki poddane recyklingowi, zostaną przekazane przez Właściciela Serwisu wybranym przez niego czytelniom i organizacjom non profit takim jak: biblioteki publiczne, szkoły, szpitale, domy dziecka, kościoły itp.
6. W celu skorzystania z usług świadczonych przez Poczytajmi.pl i dokonania Darowizny Książkowej, w pierwszej kolejności należy zamówić bezpłatnego kuriera lub bezpłatne nadanie w paczkomacie, z poziomu strony głównej Serwisu Internetowego klikając w przycisk Darmowa przesyłka kurierska (przesyłka kurierska) lub Darmowa przesyłka paczkomatowa (przesyłka paczkomatowa).
7. Użytkownik wybiera preferowaną przez niego formę wysyłki Darowizny Książkowej klikając odpowiedni przycisk menu: Darmowa przesyłka kurierska (bezpłatna przesyłka kurierska) lub Darmowa przesyłka paczkomatowa (bezpłatna przesyłka paczkomatowa). Po wybraniu formy bezpłatnej przesyłki i zapoznaniu się z zasadami świadczenia usług, Użytkownik wypełnia interaktywny formularz zamówienia bezpłatnej przesyłki, wprowadzając kolejno wymagane dane osobowe oraz składając stosowne oświadczenia woli poprzez zaznaczenie wybranych przez Uzytkownika opcji.
8. Zamówienie kuriera następuje poprzez kliknięcie w przycisk Zamawiam kuriera (przesyłka kurierska) lub Zamawiam nadanie w paczkomacie (przesyłka paczkomatowa). Z chwilą kliknięcia w wyżej wymieniony przycisk Użytkownik dokonuje Darowizny Książkowej na rzecz Właściciela Serwisu.
9. Po kliknięciu w przycisk Zamawiam kuriera lub Zamawiam nadanie w paczkomacie, Użytkownik otrzyma powiadomienie potwierdzające zamówienie kuriera.  
10. Odbiór książek w ramach Darowizny Książkowej przekazanej przez Użytkownika, dokonywany jest przez firmę kurierską wyznaczoną przez Właściciela Serwisu w dniu ustalonym wspólnie przez firmę kurierską i Darczyńcę za pośrednictwem Właściciela Serwisu. Koszty firmy kurierskiej ponosi w pełni Właściciel Serwisu. Firma kurierska może odmówić odebrania Darowizny Książkowej w sytuacji stwierdzenia przez firmę kurierską:
a. niewłaściwego zapakowania książek;
b. stwierdzenia uszkodzeń opakowania z książkami lub jego niewłaściwego zabezpieczenia.
c. przekroczenia maksymalnego rozmiaru paczki (60x60x60cm) lub przekroczenia jej maksymalnej wagi (30 kg).
11. Poczytajmi.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zaginięcie przesyłki podczas transportu. Jednocześnie administrator zastrzega, że każda przesyłka jest ubezpieczona na kwotę 100 zł. W przypadku zaginięcia przesyłki, administrator deklaruje wypłatę darczyńcy kwoty uzyskanej z ubezpieczenia.

§3 ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

1. Właściciel Serwisu Internetowego zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych przez siebie usług.
2. Serwis internetowy poczytajmi.pl jest serwisem świadczącym usługi udostępniania na rzecz Użytkowników infrastruktury teleinformatycznej za pomocą której Użytkownik ma możliwość zamówić bezpłatną przesyłkę kurierską bądź paczkomatową oraz w formie darowizny przekazać książki Właścicielowi Serwisu. Biorąc pod uwagę powyższe Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za jakość transportu oraz książek przekazywanych wyżej wymienionym podmiotom przez Użytkowników jak również za ich stan oraz potencjalną wartość.
3. Użytkownicy zobowiązani są korzystać z usług oraz zawartości Serwisu Internetowego w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami współżycia społecznego.

§4 REKLAMACJE

1. Właściciel Serwisu odpowiada względem Użytkownika jeżeli świadczona w stosunku do niego Usługa ma wadę wedle reguł określonych ustawą Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r.
2. Każdy Użytkownik ma prawo do zgłoszenia reklamacji przesyłając ją w formie wiadomości elektronicznej na adres e-mail info@poczytajmi należący do Właściciela Serwisu.
3. Składając Reklamację należy precyzyjnie opisać występujące wady usługi.
4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania Reklamacji przez Właściciela Serwisu. O rozstrzygnięciu reklamacji Użytkownik zostanie powiadomiony w formie wiadomości elektronicznej przesłanej na adres e-mail Użytkownika.
5. Ze względu na konfigurację techniczną sprzętu za pomocą którego Użytkownik przegląda strony Serwisu Internetowego, pewne funkcje Serwisu Internetowego mogą być dla niego niedostępne.
6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia funkcjonowania Serwisu Internetowego o dowolnej porze w celach utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu lub dla poszerzenia zawartości Serwisu Internetowego, o czym uprzednio zamieści informację na stronie Serwisu.

§5 OCHRONA PRAW AUTORSKICH

1. Układ treści zawarty na stronach Serwisu Internetowego jak i jego poszczególne części, takie jak materiały pisemne, zdjęcia, grafika, aplikacja i inne, korzystają na ogólnych zasadach z ochrony udzielanej przez przepisy prawa autorskiego.
2. Wszelkie znaki towarowe, handlowe oraz firmowe, które występują na stronie Serwisu Internetowego podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach.
3. Poprzez korzystanie z treści udostępnionych na stronie Serwisu Internetowego Użytkownicy nie nabywają żadnych praw jak również nie uzyskują licencji do tych treści.
4. Zabronione jest zwielokrotnianie, modyfikowanie, wtórne wykorzystywanie w całości i w części, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie treści opublikowanych na stronie Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.

§6 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem elektronicznym http://poczytajmi.pl/regulamin.html w wersji elektronicznej, umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego.
3. Wszelkie spory wynikające z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu strony będą dążyły rozstrzygać drogą polubowną. W razie braku porozumienia, spory rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla Właściciela Serwisu.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 12 października 2018 roku do odwołania.